Affiliate Parameter Catcher

Voorwaarden om deel te nemenGeldig vanaf 24-04-2016.

1. Inleiding

De OPINION HERO-website - OPINIONHERO.COM (hierna "Site" genaamd)- en de service ervan (hierna als "Service" omschreven) worden op dit moment geëxploiteerd door SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Duitsland (hierna als OPINION HERO omschreven).

2. Aanvaarding van de voorwaarden

Het lidmaatschap van deze dienst veronderstelt het accepteren en naleven van de voorwaarden, aanwijzingen en aansprakelijkheidsuitsluitingen, die in dit document en elders op de site vermeld staan, hierna gezamenlijk aangeduid als 'Algemene Bedrijfsvoorwaarden' (AB).

DOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP OP DE SITE OF DOOR EEN VAN DE DIENSTEN, DIE OP OF DOOR DEZE SITE TER BESCHIKKING STAAN, TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE JURIDISCHE GELDIGHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Als u niet akkoord gaat met onze Algemene Bedrijfsvoorwaarden, inclusief ons privacybeleid, dient u onmiddellijk uw account te beëindigen door de instructies op de site te volgen. Deze site is bedoeld voor het persoonlijk gebruik door die leden, die de Algemene Bedrijfsvoorwaarden en wijzigingen ervan, alsook alle andere regels en richtlijnen op deze pagina accepteren. OPINION HERO heeft het recht om de dienst te allen tijde te beëindigen. U dient deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen, want we behouden ons het recht voor om deze op elk gewenst moment te wijzigen om juridische redenen of omwille van belangrijke servicevereisten. De datum van de huidige versie van deze AB wordt hierboven vermeld.

3. Servicebeschrijving

Het OPINIONHERO ledenprogramma wordt als enquêtepanel voor privépersonen, die zich vrijwillig inschrijven op de site ("Leden"), die akkoord gaan met de AB en zich ook houden aan deze voorwaarden. De leden kunnen deelnemen aan de aangeboden enquêtes, die verband houden met de service en die worden uitgevoerd door OPINION HERO of derden. Het lid heeft geen recht om deel te nemen aan enquêtes of om uitnodigingen te krijgen.

4. OPINION HERO beloningssysteem

De leden worden uitgenodigd via e-mail voor een bepaalde enquête met vermelding van de mogelijke beloning, die ze kunnen ontvangen na het geldig (conform de Algemene voorwaarden) uitvoeren van deze activiteit. De uitnodigingsmail kan specifieke informatie over de mogelijke beloning bevatten.

Echter, als in sommige gevallen een bepaalde enquête niet meer beschikbaar is of het lid om welke reden dan ook niet geschikt is voor de enquête, kan het lid worden doorgestuurd naar een vergelijkbare, maar anders beloonde enquête. In dit geval is het niet mogelijk om het aanrekenen van de concrete beloning voor het uitvoeren en voltooien van de enquête aan te geven. In dergelijke gevallen moet het lid ofwel de enquête weigeren of de informatie over de concrete beloning wordt pas na voltooiing van de enquête ontvangen. Het lid heeft het recht om af te zien van de deelname aan deze enquetes.

Het lid zal niet worden beloond als zijn antwoorden op de enquête ongeldige en/of onjuiste informatie bevatten. Onware en/of ongeldige informatie kan leiden tot stopzetten van het lidmaatschap.
Betaling aan leden wordt beperkt tot twee transacties per dag met een maximaal bedrag van 5.00 € per transactie.

Beloningen kunnen niet worden overgedragen op andere leden of derden.

5. Voorwaarden voor het lidmaatschap

Het is mogelijk dat de gebruiker van de site verandert en dat de OPINIONHERO diensten, inclusief uw gegevens zullen worden overgedragen aan een nieuwe gebruiker. U gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord met een mogelijke toekomstige verandering van de gebruiker. OPINION HERO zal u via e-mail op de hoogte stellen van een wijziging van gebruiker voorafgaand aan een overdracht van gegevens en u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensoverdracht conform onze bepalingen inzake privacybeleid.
U gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord met het ontvangen van e-mailberichten van OPINION HERO.

OPINIONHERO behoudt zich het recht voor om u van tijd tot tijd e-mailberichten te sturen, die geen uitnodigingen zijn om deel te nemen aan enquêtes en waarvoor u niet beloond wordt. Dergelijke berichten kunnen informatie bevatten over updates van het systeem, administratieve mededelingen, speciale verzoeken, enz. OPINIONHERO is niet verplicht om u een bepaald aantal mogelijkheden aan te bieden voor het verdienen van beloningen of om u een bepaald aantal berichten te verzenden.

Als voorwaarde van uw lidmaatschap verklaart en garandeert u dat u:

a. minimaal 18 jaar oud bent;
b. een uniek e-mailadres gebruikt;
c. een permanente woonplaats in België hebt;
d. alle door u verstrekte informatie volledig, juist en nauwkeurig is;
e. begrijpt en ermee akkoord gaat dat als uw account wordt beëindigd als gevolg van een schending van deze overeenkomst, eventuele verzamelde OPINIONHERO beloningspunten en nog uitstaande of nog niet betaalde beloningen vervallen en u het recht op deelname aan het programma verliest, met inbegrip van alle actuele aanbiedingen of beloningen;
f. begrijpt en ermee instemt dat naast deze AV, de voorwaarden voor beloningen afzonderlijk worden gepubliceerd en dat ze, zoals u bekend, onderhevig zijn aan de officiële voorwaarden van de enquête.
g. begrijpt en ermee akkoord gaat dat OPINIONHERO niet verantwoordelijk is ten aanzien van u of enig overheidsorgaan voor eventuele belastingen of het verlies van voordelen als gevolg van het ontvangen van OPINIONHERO beloningen;
h. niet meer dan één account op de site mag hebben*;
i. OPINIONHERO op de hoogte moet stellen van elke wijziging aan uw persoonlijke gegevens, met name wijzigingen van uw e-mailadres omdat beloningen via PayPal zullen worden verzonden naar het in uw accountprofiel opgegeven e-mailadres;
j. uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig zal bewaren en de toegang door andere mensen op uw account niet zal toestaan. In het geval u een beveiligingsinbreuk vermoedt, moet u OPINIONHERO daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen;
k. geen gebruik zal maken van geautomatiseerde middelen, inclusief scripts, spiders, robots, bots, crawlers en dergelijke in verband met uw deelname voor het verzamelen van OPINIONHERO beloningspunten of met een andere activiteit op de site.

OPINIONHERO kan elke nieuwe aanvraag tot lidmaatschap met of zonder reden en naar eigen goeddunken weigeren. OPINIONHERO behoudt zich het recht om een ledenaccount te beëindigen in het geval het lid onjuiste of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze deze AV heeft geschonden.
*www.mobrog.com, www.befragmich.de & www.mymarktforschung.de

6. Gelinkte pagina's

OPINIONHERO kan links naar websites van derden ter beschikking stellen ("gelinkte pagina's"). Tenzij anders vermeld op de site, zijn gekoppelde sites op geen enkele wijze gecontroleerd, bewaakt of onderzocht door OPINIONHERO. OPINIONHERO is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere materialen van dergelijke gelinkte pagina's of andere links op die sites. Tenzij anders vermeld op de site, impliceren deze links door OPINIONHERO geen goedkeuring van de inhoud of samenwerking met de gelinkte pagina's. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de betreffende regels en richtlijnen die van toepassing zijn op het gebruik van de gelinkte pagina's. In geen geval kan OPINIONHERO tegenover eender welke persoon aansprakelijk gesteld worden, direct of indirect, voor verlies of schade dat voortvloeit uit of veroorzaakt wordt door het opstellen of gebruiken van links naar de gekoppelde sites, de gekoppelde sites zelf of de informatie of het materiaal dat via deze gekoppelde pagina's toegankelijk werd. Bij vragen of zorgen moet u zich wenden aan de beheerder of webmaster van deze site. OPINIONHERO behoudt zich het exclusieve recht voor om, naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving verschillende functies of links naar één van deze gekoppelde sites toe te voegen, te wijzigen, te weigeren of van de site te verwijderen, en/of andere functies of links beschikbaar te stellen.

7. Privacybeleid

De verzamelde en gebruikte informatie door deze site is onderhevig aan het OPINIONHERO privacybeleid.

8. Uitsluiting van garantie

OPINIONHERO probeert zijn diensten toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk aantal leden. Als gevolg van een hoge technische diversiteit ten aanzien van hardware, besturingssystemen, browsertypes en andere technische specificaties kan OPINIONHERO geen compatibiliteit met alle beschikbare apparaten, besturingssystemen en browsers garanderen. In het geval een verantwoord gebruik van OPINIONHERO niet mogelijk is op bepaalde apparaten, wordt dit niet beschouwd als discriminatie of het gericht uitsluiten van individuele personen tot de diensten van OPINIONHERO.

De aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van de toegang tot en het gebruik van, de verworven, voor levering aangeboden of via de service geleverde producten en diensten en de door de service ter beschikking gestelde informatie wordt uitgesloten. In het bijzonder in die mate sluit OPINIONHERO elke garantie uit dat de service ononderbroken of foutloos zal zijn, dat defecten zullen worden verholpen, dat de service of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten, dat het gebruik of de resultaten van het gebruik van de service of het ter beschikking gestelde materiaal als onderdeel van de service juist, nauwkeurig, tijdig of anders betrouwbaar zijn.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

Voor zover toegestaan door de wet, zullen OPINIONHERO en haar dochtermaatschappijen, filialen, ambtenaren en werknemers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bijkomende schade, inclusief, maar niet beperkt tot schadevergoeding voor verlies van winst, welwillendheid, voordeel, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als OPINIONHERO op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), behalve in het geval van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid en in gevallen van grove nalatigheid of in juridische garanties onafhankelijk van nalatigheid, voortvloeiend uit:

- het gebruik of de onmogelijkheid om de service te gebruiken;
- het gebruik van, of het vertrouwen op de informatie gepubliceerd op de site;
- de kosten voor de aanschaf van vervangende goederen en diensten als gevolg van goederen, gegevens, informatie of gekochte of verkregen diensten of ontvangen berichten of transacties aangegaan via of vanaf de service;
- onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens;
- verklaringen of gedrag van derden met betrekking tot de service; of
- elke andere reden met betrekking tot de service.

SPLENDID RESEARCH GmbH of diens wettelijke opvolger is niet verplicht om eventuele beloningen te verlenen die betrekking hebben op of het gevolg zijn van verkeerd gebruik of misbruik van de site of aan een persoon, die onjuiste of misleidende persoonlijke informatie heeft verstrekt.

10. Vrijstelling aansprakelijkheid

U vrijwaart OPINIONHERO, haar moedermaatschappij en dochterondernemingen, filialen, functionarissen en werknemers van alle klachten, claims, processen, vorderingen, schade, verplichtingen, kosten of uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit of op een of andere wijze in verband houden met- uw gebruik van de site of de informatie of inhoud die daarin wordt gepubliceerd; - uw deelname aan het lidmaatschapsprogramma van de site of van iemand die gebruik maakt van uw gebruikersnaam en wachtwoord;- of uw onvermogen om de site te gebruiken.

11. Stopzetting

Tijdelijk opschorten van een ledenaccount
Als uw e-mailadres ongeldig of onbruikbaar wordt, zullen wij uw account opschorten voor een periode van 30 dagen vanaf het moment dat het probleem werd vastgesteld. Tijdens deze periode zal u toegang tot uw account hebben, maar geen enquête-uitnodigingen of andere e-mailberichten ontvangen totdat we uw e-mailadres opnieuw hebben kunnen valideren. Om uw e-mailadres te wijzigen moet u contact opnemen met onze support en uw voormalige en nieuwe e-mailadres vermelden.

Beëindigen van het lidmaatschap door de gebruiker
U hebt het recht om deze overeenkomst tussen u en OPINIONHERO op elk gewenst moment te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of het opgeven van een reden. De beëindiging kan eenvoudig worden bewerkstelligd door het verwijderen van uw ledenaccount. In dergelijk geval zult u geen recht hebben op herstel of de reconstructie van uw inhoud door OPINIONHERO. Als u uw lidmaatschap opzegt, verliest u als gevolg daarvan alle openstaande of niet geleverde beloningen.

Beëindiging van de overeenkomst met betrekking tot gratis diensten door OPINIONHERO.
OPINIONHERO heeft het recht om elke overeenkomst met betrekking tot het gebruik van haar diensten te beëindigen met een kennisgevingsperiode van 30 dagen. In dat geval ontvangt u daarover via e-mail een bericht.

Beëindiging om belangrijke reden
Het recht van OPINIONHERO op beëindiging van de overeenkomst en het lidmaatschap om zwaarwegende reden blijft onaangetast. OPINIONHERO kan een beroep doen op een zwaarwegende reden, in het bijzonder als u niet voldoet aan of inbreuk maakt op een materiële bepaling van deze overeenkomst. In dat geval heeft OPINIONHERO het recht u elke toegang tot de aangeboden diensten voor nu en voor de toekomst te ontzeggen. OPINIONHERO zal in een dergelijk geval uw ledenaccount verwijderen, inclusief alle inhoud, voor zover toegestaan door de wet.

In het bijzonder behoudt OPINIONHERO zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving in de volgende gevallen:

- Uw account is langer dan 10 maanden opgeschort;
- U gebruikt het account voor het verzenden van kettingbrieven of massamailings;
- U dwingt af of handelt in illegale piramidesystemen of structurele sales & -distributie;
- U plaatst seksueel aanstootgevende of intimiderende communicatie op een manier, die de bescherming van minderjarigen en persoonlijkheidsrechten schendt;
- U gebruikt OPINIONHERO voor de publicatie van extremistische inhoud of inhoud die de grondwet schendt.
- U vermijdt voorzorgsmaatregelen voor technische veiligheid;
- U verspreidt virussen en/of malware;
- U kopieert delen van de diensten of de hele dienst;
- U deelt of reconstrueert elke sourcecode voor commercieel gebruik, misbruik of destructieve doeleinden;
- U bent betrokken bij het analyseren en/of geautomatiseerd lezen van software, mappen, data of inhoud van de OPINIONHERO services;
- U programmeert, deelt, publiceert of integreert externe apps of andere irrelevante inhoud in de OPINIONHERO diensten.

Als OPINIONHERO uw lidmaatschap beëindigt, vervallen alle openstaande of nog niet geleverde beloningen. Nadat uw lidmaatschap door ons is beëindigd, zult u niet meer in staat zijn om u in de toekomst opnieuw in te schrijven.

12. Intellectueel eigendom

Alle pagina's en content binnen deze site en de bijbehorende enquêtes, inclusief, maar niet beperkt tot, teksten, grafieken, audiobestanden, video's, foto's, enquêtes, logo's of andere materialen zijn het intellectueel eigendom van, of zijn goedgekeurd voor gebruik door OPINIONHERO en haar licentiegevers, zakelijke partners en filialen, of deze zijn tot gebruik bevoegd. Dit inclusief alle handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, patenten en handelsgeheimen. U mag de inhoud op deze site niet wijzigen, kopiëren, reproduceren, er afgeleide werken van maken, publiceren, weergeven, uploaden, posten, verzenden of distribueren, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van OPINIONHERO.

13. Toepasselijk recht

Deze AV zijn onderhevig aan het Duits Recht. Als een van deze bepalingen ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal een dergelijke bepaling worden geschrapt waarbij de overblijvende bepalingen onveranderd van kracht blijven. Kopteksten zijn alleen ter referentie en definiëren, beperken, construeren of beschrijven op geen enkele wijze het toepassingsgebied of de omvang van deze paragraaf. Met het verzuim aan onze kant om een schending door u of anderen gerechtelijk te vervolgen, zien we niet af van ons recht om bij hetzelfde verzuim of latere of dergelijke verzuimen overeenkomstige eisen geldig te maken. Dit document beschrijft alle afspraken en overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst.

14. Vragen

Als u vragen hebt over deze Algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via e-mail door het contactformulier op deze pagina te gebruiken.

15. Salvatorische clausule

Mocht een deel van deze overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig zijn, dan treedt er in de plaats van de ineffectieve bepaling een regel in werking, die effectief is en die het met de ineffectieve bepaling voorbehouden doeleinde zo dicht mogelijk benadert. De rest van de overeenkomst blijft daarvan onaangetast en van kracht.