Affiliate Parameter Catcher

Podmínky účastiPlatnost od 2016-04-21.

1. Úvod

Webovou stránku OPINION HERO - www.opinionhero.com (dále jen „Stránka“) a její služby (dále jen „Služby“) v současnosti provozuje SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburk, Německo (dále jen „OPINION HERO“, „Stránky“ nebo „Služba“).

2. Přijetí podmínek

Členství ve Službách je podmíněno přijetím a dodržováním podmínek, upozornění a vyloučení odpovědnosti obsažených v tomto dokumentu a jinde na Stránce, dále uváděno souhrnně jako „Všeobecné obchodní podmínky“ („VOP“).

ODESLÁNÍM ŽÁDOSTI O ČLENSTVÍ NA STRÁNCE NEBO POMOCÍ NĚKTERÉ Z DOSTUPNÝCH SLUŽEB NA TÉTO STRÁNCE VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TĚCHTO VOP.

Pokud nesouhlasíte s našimi VOP, včetně našeho prohlášení o ochraně dat, musíte okamžitě ukončit svůj účet podle pokynů uvedených na Stránce. Tato Stránka je provozována pro soukromé potřeby těch členů, kteří souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a jejich změnami, jakož i všemi dalšími úpravami nebo směrnicemi na této Stránce. OPINION HERO si vyhrazuje právo vypovědět Službu kdykoli, a to s lhůtou dvou týdnů. Tyto VOP byste měli pravidelně kontrolovat z hlediska změn, protože si vyhrazujeme právo na jejich změnu kdykoliv z právních důvodů nebo z důvodu podstatných požadavků na Služby. Datum aktuální verze těchto VOP je uvedeno výše.

3. Popis služby

Členský program OPINION HERO je provozován jako průzkumný panel pro soukromé osoby, které se dobrovolně registrují na Stránce („Členové“), souhlasí s VOP a tyto dodržují. Členové se mohou účastnit průzkumů spojených se Službami a řízených OPINION HERO nebo třetími stranami. Členové nemají právo na průzkumech se podílet, nebo získávat pozvánky.

4. Systém odměn OPINION HERO

Členové mohou být vyzváni e-mailem k účasti na průzkumu s uvedením případné Odměny, kterou mohou získat za platné (dle těchto VOP) provedení této činnosti. Pozvánka e-mailem může obsahovat konkrétní informace o možné odměně.

Avšak v jistých případech, pokud již některý průzkum není k dispozici, nebo Člen není z jakéhokoliv důvodu pro průzkum vhodný, může být odkázán na podobný, ale jinak odměňovaný průzkum. V tomto případě není možné uvádět výpočet konkrétní odměny před provedením a ukončením průzkumu. V takových případech by měl Člen od provedení průzkumu upustit, nebo obdrží informaci o konkrétní odměně až po ukončení průzkumu. Člen má právo se těchto průzkumů nezúčastnit.

Člen nebude odměněn, pokud jeho odpovědi v průzkumu obsahují neplatné a/nebo nepravdivé informace. Nepravdivé a/nebo neplatné informace mohou mít za následek zrušení členství.

Výplata odměn je možná až po dosažení limitu ve výši 100,00 CZK. Platby Členovi jsou omezeny na dvě transakce za den s maximální částkou 100,00 CZK za transakci.

Odměny nelze převádět na jiné členy nebo třetí strany.

5. Podmínky členství

Je možné, že provozovatel Stránky se změní a služby OPINION HERO, včetně vašich údajů, budou převedeny na nového provozovatele. Tímto výslovně souhlasíte s možnou budoucí změnou provozovatele. OPINION HERO vás upozorní e-mailem o každé změně provozovatele před převodem dat a vy budete mít právo s převodem v souladu s ustanoveními našeho prohlášení o ochraně dat nesouhlasit.
Tímto výslovně souhlasíte s přijímáním e-mailových zpráv od OPINION HERO.

OPINION HERO si vyhrazuje právo čas od času zasílat e-mailové zprávy, které neobsahují pozvánky k průzkumu a za které nebudete odměněni. Takové zprávy mohou zahrnovat aktualizace systému, administrativní oznámení; speciální požadavky, atd. OPINION HERO nemá povinnost poskytnout vám konkrétní počet příležitostí k získání odměny nebo vám zasílat zprávy.

Členstvím prohlašujete a zaručujete, že:

a. je vám alespoň 18 let;
b. používáte jednoznačnou e-mailovou adresu;
c. máte trvalý pobyt na území Česko republiky;
d. veškeré vámi dodané informace jsou úplné, pravdivé a přesné;
e. berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud bude váš účet ukončen pro porušení této smlouvy, jakékoli OPINION HERO body odměn a stávající nebo nedoručené Odměny propadnou, a ztrácíte tak právo podílet se na programu, včetně informací o všech aktuálních nabídkách nebo Odměnách;
f. berete na vědomí a souhlasíte s tím, že kromě těchto VOP budou podmínky pro Odměny zveřejněny samostatně a budou se řídit oficiálními podmínkami průzkumu, jak vám bude oznámeno;
g. berete na vědomí a souhlasíte s tím, že OPINION HERO nenese odpovědnost vůči vám ani žádnému státnímu orgánu za daně nebo ztrátu jakýchkoliv výhod vyplývajících z přijetí odměn od OPINION HERO;
h. na Stránce, jakož i na našich dalších nabídkách nemáte více než jeden účet*;
i. budete informovat OPINION HERO o každé změně svých osobních údajů, zejména změně e-mailové adresy, protože odměny budou zasílány přes PayPal na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem profilu účtu;
j. bezpečně uchováte své uživatelské jméno k účtu a detaily hesla a nedovolíte ostatním lidem přístup ke svému účtu. V případě, že máte podezření na porušení bezpečnosti, okamžitě musíte OPINION HERO informovat; a
k. nebudete používat žádné automatizované prostředky, zahrnující skripty, spidery, roboty, crawlery a podobně, v souvislosti se svou účastí na shromažďování OPINION HERO bodů odměn nebo jakékoliv jiné činnosti na Stránce.

OPINION HERO může odmítnout přihlášku za nového Člena od jakékoliv osoby s uvedením důvodu nebo bez uvedení důvodu, a to na základě vlastního uvážení. OPINION HERO si vyhrazuje právo ukončit účet Člena v případě, že Člen poskytuje nepravdivé nebo zavádějící informace o členství, nebo jinak porušuje tyto VOP.
*www.mobrog.com, www.befragmich.de & www.mymarktforschung.de

6. Odkazované stránky

OPINION HERO může poskytnout odkazy na webové stránky třetích stran („Odkazované stránky“). Není-li na Stránce uvedeno jinak, nejsou odkazované stránky ze strany OPINION HERO jakkoliv kontrolovány, sledovány či ověřovány. OPINION HERO nenese odpovědnost za obsah, dostupnost, reklamy, produkty nebo jiné materiály těchto odkazovaných stránek, nebo jakýchkoliv dalších odkazů v nich obsažených. Není-li na Stránce uvedeno jinak, neznamenají tyto odkazy souhlas s obsahy nebo spojení mezi OPINION HERO a Odkazovanými stránkami. Je vaší výhradní odpovědností dodržovat příslušná pravidla a předpisy v souvislosti s použitím Odkazovaných stránek. OPINION HERO nenese v žádném případě odpovědnost, přímo či nepřímo, za ztráty či škody, které vzniknou v souvislosti s vytvořením nebo používáním odkazů na Odkazované stránky, Odkazovaných stránek samotných, nebo informací či materiálu, který byl prostřednictvím těchto Stránek zpřístupněn. Své obavy směřujte na správce nebo webmastera daného webu. OPINION HERO si vyhrazuje výlučné právo přidat, změnit, odmítnout či ze Stránky odstranit a/nebo jiné funkce či odkazy k těmto Odkazovaným stránkám vložit na základě vlastního uvážení bez předchozího upozornění.

7. Ochrana osobních údajů

Informace shromážděné a používané těmito Stránkami se řídí Prohlášením o ochraně dat OPINION HERO.

8. Vyloučení odpovědnosti

OPINION HERO se snaží své Služby zpřístupnit co možná nejvyššímu počtu Členů. Vzhledem k vysoké technické rozmanitosti hardwarových zařízení, operačních systémů, typů prohlížečů a jiných technických specifikací, nemůže OPINION HERO zaručit kompatibilitu se všemi existujícími zařízeními, operačními systémy a prohlížeči. Jestliže není na některých zařízeních možné používat OPINION HERO, nelze to považovat za diskriminaci nebo cílené vyloučení jednotlivce ze služeb OPINION HERO.

Odpovědnost za dostupnost Služby pro přístup a využití inzerovaných a k dodání nabízených, nebo přes Službu dodávaných produktů a služeb, jakož i informací daných Službou k dispozici, je vyloučena. OPINION HERO vylučuje v tomto rozsahu zejména jakoukoliv záruku, že Služba nebude přerušená nebo bude bezchybná, že závady budou opraveny, že Služba nebo server, který je k dispozici, jsou bez virů nebo jiných škodlivých složek, že použití nebo výsledky používání Služby, nebo že materiály, které jsou k dispozici jako součást Služby, jsou správné, přesné, aktuální nebo jinak spolehlivé.

9. Omezení odpovědnosti

V rozsahu povoleném zákonem, neručí OPINION HERO, její mateřské a dceřiné společnosti, společnosti ve skupině, vedoucí pracovníci ani zaměstnanci za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, včetně, avšak bez omezení na škody za ušlý zisk, ztrátu dobré pověsti, ztrátu používání, ztrátu dat nebo jiné nehmotné ztráty (i když OPINION HERO byla upozorněna na možnost vzniku takových škod), s výjimkou všech poškození na životě, těle nebo zdraví, a v případě hrubé nedbalosti nebo v případě právních záruk, které jsou na nedbalosti nezávislé, vyplývající z:

- používání Služby nebo nemožnosti ji využívat;
- použití nebo spoléhání se na jakékoliv informace zveřejněné na Stránce;
- nákladů na pořízení náhradního zboží a služeb, které vznikly na základě zboží, dat, informací nebo služeb zakoupených nebo získaných, nebo přijatých zpráv nebo transakcí provedených prostřednictvím Služby;
- neoprávněného přístupu nebo změny vašich převodů nebo údajů;
- prohlášení nebo jednání třetích stran v rámci Služby; nebo;
- jakéhokoliv důvodu v souvislosti se Službou.

SPLENDID RESEARCH GmbH nebo jeho nástupce není povinen vydávat jakékoliv Odměny, které souvisí, nebo vyplývají z nesprávného použití nebo zneužití Stránek, nebo jakékoli osobě, která poskytla nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje.

10. Osvobození od odpovědnosti

Tímto zbavujete OPINION HERO, její mateřské společnosti, dceřiné společnosti, podniky ve skupině a vedoucí zaměstnance odpovědnosti za žaloby, nároky, soudní spory, pohledávky, škody, odpovědnosti, náklady či výdaje, včetně přiměřených nákladů na právní postihy, které z toho plynou, nebo jakkoliv souvisí s

- vaším používáním Stránky nebo informacemi či obsahy na ní zveřejněnými;
- vaší účastí v členském programu Stránky nebo osobou, která používá vaše uživatelské jméno a heslo;
- vaší neschopností používat Stránku.

11. Výpověď

Dočasné zmrazení členského účtu
Pokud bude vaše e-mailová adresa neplatná nebo vámi již nepoužívaná, zmrazíme váš účet po dobu 30 dnů od okamžiku, kdy se dozvíme o problému. Během této doby budete mít přístup ke svému účtu, ale nebudete dostávat pozvánky k průzkumu nebo jiné e-mailové zprávy, dokud si znovu neověříme vaši e-mailovou adresu. Pro změnu e-mailové adresy kontaktujte naši podporu s uvedením své dřívější i nové e-mailové adresy.

Ukončení členství Uživatelem
Máte právo tuto dohodu mezi vámi a OPINION HERO kdykoli bez upozornění a bez udání důvodu vypovědět. Ukončení může být provedeno jednoduše zrušením vašeho členského účtu. V takovém případě nemáte vůči OPINION HERO nárok na obnovení či rekonstrukci svých obsahů. Ukončíte-li své členství, propadají tím veškeré nevyplacené nebo nedoručené splatné odměny.

Ukončení smlouvy týkající se bezplatných služeb ze strany OPINION HERO
OPINION HERO má právo ukončit jakoukoli smlouvu o využívání jejích služeb s výpovědní lhůtou 30 dnů. V takovém případě budete informováni e-mailem.

Ukončení ze závažných důvodů
Právo OPINION HERO vypovědět smlouvu a členství ze závažných důvodů zůstává nedotčeno. OPINION HERO se může odvolat na závažné důvody zejména v případě, že nesplníte Všeobecné obchodní podmínky nebo porušíte závažná ustanovení této smlouvy. V takovém případě má OPINION HERO právo omezit přístup k nabízeným službám i do budoucna. OPINION HERO v tomto případě smaže váš členský účet, včetně veškerého obsahu podle zákonných ustanovení.

OPINION HERO si zejména vyhrazuje právo ukončit vaše členství okamžitou výpovědí v následujících případech:

- váš účet byl zmrazen po dobu delší než 10 měsíců;
- svůj účet používáte pro zasílání řetězových dopisů nebo masové korespondence;
- provádíte nebo ovlivňujete nezákonné pyramidové systémy nebo strukturální obchody & distribuci;
- provádíte nebo ovlivňujete sexuálně explicitní komunikaci nebo komunikujete obtěžujícím způsobem, který porušuje ochranu nezletilých a práva osobnosti;
- používáte OPINION HERO k publikování extremistického nebo jako takového zařazeného, jakož i protiústavního obsahu;
- vyhýbáte se technickým bezpečnostním opatřením;
- šíříte viry a/nebo škodlivý software;
- kopírujete části Služby nebo celou Službu;
- sdílíte či rekonstruujete jakýkoliv zdrojový kód pro komerční, zneužívající nebo destruktivní účely;
- podílíte se na analýzách a/nebo automatickém výběru softwaru, adresářů, údajů nebo obsahů Služeb OPINION HERO;
- vytváříte, sdílíte, zveřejňujete nebo integrujete externí aplikace nebo jiný irelevantní obsah do Služeb OPINION HERO.

Ukončí-li OPINION HERO vaše členství, propadají tím veškeré nevyplacené nebo nedoručené splatné Odměny. Jakmile je vaše členství ukončeno, budete pro nás nadále nezpůsobilý se kdykoliv v budoucnu znovu přihlásit.

12. Duševní vlastnictví

Všechny stránky provozované OPINION HERO a jakýkoliv obsah na nich a s nimi související průzkumy, včetně, avšak bez omezení na text, grafiky, audio, video, fotografie, průzkumy, loga nebo jiné materiály, jsou duševním vlastnictvím OPINION HERO a jejích poskytovatelů licencí, obchodních partnerů a podniků ve skupině, a tito jsou k užívání oprávněni. Toto zahrnuje všechny tam obsažené ochranné známky, obchodní označení , autorská práva, patenty a obchodní tajemství. Bez předchozího písemného souhlasu OPINION HERO nelze žádným způsobem upravovat, kopírovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, publikovat, zobrazovat, nahrávat, publikovat, přenášet či distribuovat obsah dostupný na těchto internetových stránkách.

13. Použitelné právo

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí německým právem. Pokud bude některé z těchto ustanovení považováno za neplatné nebo neprosaditelné, bude takové ustanovení škrtnuto, aniž by byla platnost zbývajících ustanovení dotčena. Nadpisy odstavců slouží pouze jako odkaz a v žádném případě nedefinují, neomezují, neinterpretují či nepopisují rozsah platnosti či obsah odstavce. Opomenutím z naší strany, potrestat vaše provinění nebo provinění jiné osoby, se nevzdáváme svého práva odpovídající nároky při stejném porušení či následných nebo podobných porušeních uplatnit. Tento dokument uvádí kompletní ujednání a dohody mezi vámi a námi v souvislosti s předmětem této smlouvy.

14. Otázky

Pokud máte otázky týkající se těchto Všeobecných obchodních podmínek, prosím, kontaktujte nás e-mailem pomocí kontaktního formuláře uvedeného na této webové stránce.

15. Salvátorská klauzule

Pokud by kterákoli část této dohody byla z jakéhokoli důvodu neplatná, je třeba nahradit ji odpovídajícím textem, který je platný a odpovídá co nejvíce zamýšlenému významu. Zbytek dohody zůstává nedotčen a platný.